Modern ERP application
SOFTWARE
DEFINITION
DEVELOPMENT
IMPLEMENTATION
TESTING
INSTALLATION
PHOTOGRAPHY
ILLUSTRATIONS

COBRASoft (E.D.S. bvba) is currently owned by Sigurd Decroos.

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Aanvaarding van onze voorwaarden
Onze algemene evenals onze bijzondere verkoop- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere koopvoorwaarden. Deze laatste binden ons derhalve slechts wanneer wij ze schriftelijk uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsovereenkomst zouden aanvaard hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van onze koper. De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of iedere ander familielid van de koper vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover ons.
2. Prijs
Behoudens bijzondere contractuele bepalingen worden onze offertes en prijslijsten slechts ter aanwijzing verschaft en verbinden ons in geen geval. Onze prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht. Zij betreffen goederen geleverd in onze inrichtingen, kosten, verpakking en taksen niet inbegrepen. De vervoerkosten zijn ten laste van de klant.
3. Verbintenissen
Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers en ingenieurs hebben geen enkel recht de vennootschap te binden. Hun offertes moeten bijgevolg door ons bevestigd
worden. Wij behouden ons het recht voor van iedere bestelling af te zien, waarvoor wij zulke bevestiging niet zouden gegeven hebben.
4. Leveringstermijnen
De leveringstermijnen worden slechts ter inlichting gegeven en zijn niet noodzakelijk toepasselijk. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen kan een vertraging in de levering in geen geval recht geven op annulering van een bestelling en mag geen enkele vergoeding geëist worden. Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken.
5. Aanvaarding
Onze goederen worden steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard in onze kantoren. Zij reizen op volledige verantwoordelijkheid van geadresseerde, zelfs in geval van verkoop of “franco” levering. Alle mogelijke opmerkingen moeten bij de vervoerder gedaan worden. In elk geval verbindt de koper zich onze goederen te komen afhalen of te aanvaarden, binnen de vijf dagen, vanaf het ogenblik dat wij hem hebben laten weten dat deze te zijner beschikking zijn.
6. Klachten
Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons toegezonden te worden per aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na ontvangst, met verwijzing naar het nummer van de factuur of bij gebrek hieraan, van de verzendingsnota. Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient ons medegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na hun ontvangst. Bij gebreke hiervan, zullen wij beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval uitstel of schorsing van de betaling rechtvaardigen.
7. Waarborg
Als tussenpersoon is de waarborg met betrekking tot de ons geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de fabrikant. Wij waarborgen in geen enkel geval dat de geleverde software in staat is aan een specifiek probleem te beantwoorden, eigen aan de activiteit van de gebruiker. De waarborg heeft slechts betrekking op de fysische gebreken van de materiële drager en onze tussenkomst beperkt zich hoogstens tot het verwisselen van enkel en alleen de gebrekkige stukken. Het verlenen van de waarborg veronderstelt dat de geleverde software gebruikt wordt binnen de voorwaarden van het aanbod of, bij gebreke hiervan, binnen de normale voorwaarden van uitbating zoals vermeld in de catalogi, nota’s en handleidingen ter beschikking gesteld van de gebruiker. Wij zijn niet gebonden tot enige schadevergoeding jegens de gebruiker of jegens derden wegens de gevolgen van het gebruik van de software hetzij voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, hetzij voor ongevallen aan personen, of schade aan goederen, onderscheiden van ons materieel, hetzij van winstdervingen, hetzij van schade voortvloeiende of voort te vloeien uit een beschadiging of verlies van de gegevens opgenomen door de gebruiker.
8. Contract
Indien onze verantwoordelijkheid zou weerhouden worden ten gevolge van de niet-uitvoering of de gebrekkige uitvoering van ons contract, dan zal het totaal der
vergoedingen een bedrag, gelijk aan 10% van de prijs van de software dat aan de oorzaak ligt van de schade, niet mogen overschrijden.
9. Eigendom
De aangeboden software blijft uitsluitend eigendom van de fabrikanten. Enkel een gebruikslicentie wordt toegestaan. De gebruiker zal het onder geen enkele vorm mogen overdragen, afstaan, in pand geven, overmaken of uitlenen, noch ten bewarende titel noch ten kosteloze titel. De gebruiker zal de eigendomsvermeldingen aangebracht op de software en de handleidingen, in goede staat houden en zal ervoor zorgen dat de software vertrouwelijk blijft. Het is de koper verboden onze goederen of onderdelen op om het even welke wijze te wijzigen. Het is de koper verboden onze goederen of onderdelen na te bootsen, de nabootsing ervan toe te laten of om het even welke nabootsing ervan te bevorderen.
10. Voorschot
Het voorschot door de koper gestort, komt in mindering op de bestelprijs en maakt geen handgeld uit, waarvan het afstand doen de partijen zou toelaten van het contract af te zien.
11. Gebrek aan betaling
Het gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit dat het betalingsonvermogen van de koper zou kunnen impliceren, heeft het vervallen van de termijn toegestaan voor de betaling van ieder geleverd goed in fabrikatieproces tot gevolg, maakt deze betaling onmiddellijk opeisbaar en geven ons het recht de aangegane overeenkomsten teniet te doen, zonder andere formaliteiten dan een aangetekend schrijven en zonder dat dit voor de koper aanleiding kan geven tot de minste vergoeding. De onvolledige levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen. Er zullen trouwens gedeeltelijke facturen kunnen uitgegeven worden volgens de levering van de goederen. De betaling van de facturen mag nooit onderworpen worden aan de installatie of aan de inwerkingstelling van de toestellen. We behouden de volle eigendom van de geleverde goederen tot aan de volledige betaling van de prijs, de belastingen en de bijhorigheden. De koper verbindt er zich toe ons onmiddellijk bij aangetekend schrijven te verwittigen, en dit op straffe van schadevergoeding van elk beslag welke door een derde zou uitgevoerd worden. De koper verbindt er zich toe ons in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, onze goederen terug in bezit te nemen, de vervoerder toe te laten tot de lokalen toe te treden en alle kosten te dragen van het wegnemen van onze goederen. De naam van de derde verwerver moet ons onmiddellijk per aangetekend schrijven meegedeeld worden.
12. Betalingsvoorwaarden
Al onze facturen zijn betaalbaar te Oudenburg, contant mits een korting van 2%, of op 30 dagen na de levering voor de aangenomen klanten. Bijgevolg, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk tegenbericht, in geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest ten belope van 15% per jaar verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan € 125 kan bedragen, door het enkel feit van het vervallen der facturen. Huidige clausule belet geenszins de onmiddellijke opeisbaarheid van de schuld.
13. Solidariteit
Indien de factuur, op aanvraag van de opdrachtgever, opgesteld wordt op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair verantwoordelijk voor de
betaling ervan en voor de uitvoering van de andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.
14. Exclusieve bevoegdheid
Ieder geschil met betrekking op huidig contract zal uitsluitend geregeld worden door het Belgisch Recht. In geval van betwisting om welke reden ook, zijn de enige
erkende en door beide partijen aanvaarde gerechten, deze van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement BRUGGE. In geval van geschil met betrekking tot de bevoegdheid van het vredegerecht, zal de zaak voorgelegd worden aan het vredegerecht van het eerste kanton te BRUGGE.

Copyright © COBRASoft 2012-2014. All Rights Reserved.